Aviso Legal

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB DE
Asociación de Comerciantes da Estrada
acoe.es

Asociación de Comerciantes da Estrada (en diante ACOE ) con domicilio en C/ Ulla nº 10, 36680 A Estrada, Pontevedra con CIF G36310076 representada por Alfredo González Otero con NIF 76824948A pon a disposición no seu sitio web acoe.es determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de ACOE por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expónselle ao USUARIO no sitio web acoe.es en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, imprímaas, arquive e acepte a través de internet, non podendo o USUARIO introducir os seus datos efectivamente sen que se produciu esta aceptación.

Asociación de Comerciantes da Estrada está inscrita no Rexistro Mercantil de Vigo (Pontevedra), ou 24 de Abril de 1998, non folio 1de 6, inscipción 36/620.

O acceso ao sitio web de ACOE implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1.- A utilización do sitio web de ACOE non leva a obrigatoriedade de inscrición do USUARIO, salvo se este USUARIO desexe utilizar a base de datos de artigos existentes en acoe.es onde será preciso que se rexistre cubrindo un formulario básico, esta subscrición rexerase polas condicións xerais específicas. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente ACOE prohibe os seguintes:

1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas de ACOE ou a terceiros.

1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (“spaming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”).

1.2.- ACOE poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais- ver cláusula quinta.

SEGUNDA.- CONTIDOS.-
Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por:

2.1.- ACOE utilizando fontes internas e externas de tal modo que ACOE unicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna.

2.2.- ACOE resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web.

TERCEIRA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA.-
ACOE é unha marca rexistrada. Queda prohibida a utilización allea por calquera medio da marca de ACOE , que inclúe tanto o nome como o logotipo, salvo consentimento expreso de ACOE. Quedan reservados todos os dereitos. Ademais, o sitio web de ACOE -os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web- atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso de ACOE

CUARTA.- XURISDICIÓN E LEI APLICABLE.-
As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados da Estrada renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

QUINTA.-
No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. ACOE poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte de ACOE.

[rule]
[rule]

CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB DE
Asociación de Comerciantes de A Estrada
acoe.es

Asociación de Comerciantes de A Estrada (en adelante ACOE ) con domicilio en C/ Ulla nº 10, 36680 A Estrada, Pontevedra con CIF G36310076 representada por Alfredo González Otero con NIF 76824948A pone a disposición en su sitio web acoe.es determinados contenidos de carácter informativo sobre sus actividades.

Las presentes condiciones generales rigen única y exclusivamente el uso del sitio web de ACOE por parte de los USUARIOS que accedan al mismo. Las presentes condiciones generales se le exponen al USUARIO en el sitio web acoe.es en todas y cada una de las páginas y cada vez que un USUARIO introduce sus datos en los formularios existentes, para que las lea, las imprima, archive y acepte a través de internet, no pudiendo el USUARIO introducir sus datos efectivamente sin que se haya producido esta aceptación.

Asociación de Comerciantes de A Estrada está inscrita en el Registro Mercantil de Vigo (Pontevedra), o 24 de Abril de 1998, no folio 1de 6, inscipción 36/620.

El acceso al sitio web de ACOE implica sin reservas la aceptación de las presentes condiciones generales de uso que el USUARIO afirma comprender en su totalidad. El USUARIO se compromete a no utilizar el sitio web y los servicios que se ofrecen en el mismo para la realización de actividades contrarias a la ley y a respetar en todo momento las presentes condiciones generales.

PRIMERA.- CONDICIONES DE ACCESO Y USO

1.1.-La utilización del sitio web de ACOE no conlleva la obligatoriedad de inscripción del USUARIO, salvo si este USUARIO desee utilizar la base de datos de artículos existentes en acoe.es donde será preciso que se registre cubriendo un formulario básico, ésta suscripción se regirá por las condiciones generales específicas. Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen estrictamente por la legalidad vigente y por el principio de buena fe comprometiéndose el USUARIO a realizar un buen uso de la web. Quedan prohibidos todos los actos que vulneren la legalidad, derechos o intereses de terceros: derecho a la intimidad, protección de datos, propiedad intelectual etc. Expresamente ACOE prohíbe los siguientes:

1.1.1.- Realizar acciones que puedan producir en el sitio web o a través del mismo por cualquier medio cualquier tipo de daño a los sistemas de ACOE o a terceros.

1.1.2.- Realizar sin la debida autorización cualquier tipo de publicidad o información comercial directamente o de forma encubierta, el envío de correos masivos (“spaming”) o envío de grandes mensajes con el fin de bloquear servidores de la red (“mail bombing”).

1.2.- ACOE podrá interrumpir en cualquier momento el acceso a su sitio web si detecta un uso contrario a la legalidad, la buena fe o a las presentes condiciones generales- ver cláusula quinta.

SEGUNDA.- CONTENIDOS.-
Los contenidos incorporados en este sitio web han sido elaborados e incluidos por:

2.1.- ACOE utilizando fuentes internas y externas de tal modo que ACOE únicamente se hace responsable por los contenidos elaborados de forma interna.

2.2.- ACOE se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los contenidos existentes en su sitio web.

TERCERA.- DERECHOS DE AUTOR Y MARCA.-
ACOE es una marca registrada. Queda prohibida la utilización ajena por cualquier medio de la marca de ACOE , que incluye tanto el nombre como el logotipo, salvo consentimiento expreso de ACOE. Quedan reservados todos los derechos. Además, el sitio web de ACOE -los contenidos propios, la programación y el diseño del sitio web- se encuentra plenamente protegido por los derechos de autor, quedando expresamente prohibida toda reproducción, comunicación, distribución y transformación de los referidos elementos protegidos salvo consentimiento expreso de ACOE

CUARTA.- JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE.-
Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. Son competentes para resolver toda controversia o conflicto que se derive de las presentes condiciones generales los Juzgados de A Estrada renunciando expresamente el USUARIO a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

QUINTA.-
En caso de que cualquier cláusula del presente documento sea declarada nula, las demás cláusulas seguirán vigentes y se interpretarán teniendo en cuenta la voluntad de las partes y la finalidad misma de las presentes condiciones. ACOE podrá no ejercitar alguno de los derechos y facultades conferidos en este documento lo que no implicará en ningún caso la renuncia a los mismos salvo reconocimiento expreso por parte de ACOE.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies